OC rolnika

Dla kogo ?

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia mają Rolnicy – czyli osoby, które posiadają gospodarstwo rolne (obszar użytków rolnych przekraczający łącznie 1,0 ha) i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Co obejmuje ?

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Przepis powyższy stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowane w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

[„Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych…”, art. 50]

Sumy gwarancyjne:

· W przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro

· W przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro

Szczegóły znajdą Państwo w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych