Budynki w gospodarstwie rolnym

Rolnik oprócz OC, zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, tj. budynki mieszkalne, gospodarcze i inne od ognia i innych zdarzeń losowych.

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. [„Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych…” art. 67]