OC Radca prawny

Ubezpieczenie OC skierowane jest do osób wykonujących zawód radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania czynności radcy prawnego.