OC Pośrednika nieruchomości

Ubezpieczenie OC skierowane jest do pośredników w obrocie nieruchomościami.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Ubezpieczyciel udziela ochrony, gdy wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, wskutek wykonywania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia, zbycia, wynajmu nieruchomości itp.