OC Lekarza i dentysty

Ubezpieczenie OC dla lekarzy i dentystów jest adresowane do wszystkich osób prowadzących indywidualną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów ubezpieczenie dla lekarzy i dentystów jest obowiązkowe.

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zatem ubezpieczenie OC nie obejmuje swoim zakresem szkód:
1) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
3) polegających na zapłacie kar umownych,
4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.