OC Agencja ochrony

Ubezpieczenie skierowane do przedsiębiorców, którzy  ochraniają ludzi i mienie. Dla każdej agencji ochrony.

Ubezpieczenie OC powinno się zawrzeć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Od 1 stycznia 2014 r. każda firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby bez przeszkód kontynuować działalność, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – podczas wykonywania działalności gospodarczej,

Ubezpieczenie jest rekomendowane swoim członkom przez Polską Izbę Ochrony i Polski Związek Pracodawców OCHRONA.