OC Adwokata

Ubezpieczenie jest skierowane do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego Adwokata określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów. (Dz. U. Nr 3 z dnia 18 grudnia 2003 r.). Oraz przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 11 grudnia 2003

Przedmiotem ubezpieczenia OC Adwokata jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC Adwokata, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 50.000 euro.

 

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów składa się z dwóch elementów, OC Podstawowe (ubezpieczenie indywidualne) oraz OC Dodatkowe (ubezpieczenie grupowe)