Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC czyli co i kiedy musimy ubezpieczyć oraz co nas czeka jeżeli go nie posiadamy.

Najlepiej zapoznać się z aktualnie obowiązującą Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – zobacz

W dużym skrócie wygląda to następująco.

Kto ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego takiego jak:

a) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

b) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych.

W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Suma gwarancyjna.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art.78a ustawy – prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu, na który została zawarta

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego

3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3

4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4

5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – prawo o ruchu drogowym

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 355)

7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą

8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art.16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

9) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie

10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust.1

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona

2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty

3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych

4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

Konsekwencje BRAKU ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2016 roku:

Samochody osobowe:

  • przerwa w OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, tj. 740zł
  • przerwa w OC od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, tj. 1 850zł
  • przerwa w OC powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej, tj. 3 700zł

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy:

  • przerwa w OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, tj. 1.110zł
  • przerwa w OC od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, tj. 2.780zł
  • przerwa w OC powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej, tj. 5.550zł

Pozostałe pojazdy:

  • przerwa w OC do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, tj. 120zł
  • przerwa w OC od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, tj. 310zł
  • przerwa w OC powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej, tj. 620zł

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję!!!!!!!!

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC – zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie – powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy).

Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi – tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.