OC Krótkoterminowe

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów, które podlegają rejestracji. Polisa zawierana jest w celu ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Krótkoterminową polisę OC można wykupić na pojazdy:

1) zarejestrowany na stałe,
tylko podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży

2) zarejestrowany czasowo,
zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni

3) zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;

4) pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b;
można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące

5) pojazdem historycznym,

w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

6) właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski, bez ważnego ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty,

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni.

Polisa krótkoterminowa zawierana jest na 30 dni i nie ma konieczności jej wypowiadania – ubezpieczenie automatycznie wygasa po tym okresie.